ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ราชคู
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงนุช บรรจง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ รัญคำภา
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวี พรหมลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีระชัย เตี่ยวพงษ์สานต์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวันเพ็ญศิริ แสงจ้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณิต ศิลปชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันธิชา บุตรแสน
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์ยา จะเต๋า
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทราภรณ์ พวงมาลัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรดา ปราดเปรื่อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิกา เกตุเกล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4