ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหมอก มีราคา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร เฉื่อยรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญญิสา อิ่มชุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางมนกาญจน์ ขาวเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร อยู่ยงค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ คุณาจรัสเดช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น