กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรางค์ศิริ พรมบุรินทร์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี เจียมตน
พนักงานราชการ

นางสุมนา ท้องฟ้า
ครู คศ.3

นายกิติพงษ์ ผาเจริญ
ครูผู้ช่วย