ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลาธาร พิมหนู
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1