กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลาธาร พิมหนู
พนักงานราชการ