ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนัดดา สิงห์โสดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1