ปฐมวัย

นายศานิต อินทร์เพ็ญ
ครู คศ.1

นางสาวญาณิน ท้องฟ้า
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1