ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู่
4.เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:05   อ่าน 1046 ครั้ง