ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สรุปยอดนักเรียน

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562

ห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 20 12 32  
อนุบาล 2 25 12 37  
อนุบาล 3 21 15 36  
รวมอนุบาล 66 39 105  
ป.1 16 19 35  
ป.2 19 14 33  
ป.3 21 12 33  
ป.4 20 14 34  
ป.5 25 24 49  
ป.6 14 11 25  
รวมประถม 115 94 209  
ม.1 24 14 38  
ม.2 24 21 45  
ม.3 16 18 34  
รวมมัธยม 64 53 118  
รวมทั้งสิ้น 245 186 431 วันที่ 10 มิถุนายน 62