ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

       สถาบันคนดี มีชื่อ  นามนั้นหรือวัดสุกรีย์บุญญาราม     ทั่วเขตแคว้น ต่างแซ่ซ้องสมญานาม  ม.ส.ก. สืบสานศิลปะไทย

 โรงเรียนดี  นักเรียนเด่น  เป็นประจักษ์                เขียว-เหลือง  พร้อมรับเทคโนโลยี  ก้าวทันสมัย 

มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมเราพร้อมใจ                         พัฒนาให้ก้าวไกลสู่สากล                

*สสูลํง  ละภะเต  ปัญญํง                           พวกเราพร้อมนำเชิดชูการศึกษา 

 

*ให้เกิดประโยชน์  ดุจดอกแก้วเรืองปัญญา                กลิ่นหอม ควรค่า  ประดับไว้คู่ชุมชน