ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เพื่อให้การพัฒนาของโรงเรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด จึงกำหนดให้มีการพัฒนาดังนี้

1.ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  อนุรักษ์ธรรมชาติและสืบสานวิถีไทย

2.ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี

3.ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  มีทักษะด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา

4.ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ปลอดสารเสพติด  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5.ประสานชุมชนและทุกภาคส่วน  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร

6.ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

7.จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

8.บูรณาการวิชาการ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสู่สังคมอาเซียน