วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ปรัชญาโรงเรียน : สสสูล ลภเต ปญญ
             ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ประโยชน์